Privacy policy

We respecteren uw privacy

UniQ coach & care hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy. Wij dragen er zorg voor dat persoonlijke gegevens die zijn verkregen vertrouwelijk worden behandeld.

Voor de aanvang van het traject dat we samen aangaan, zal uw toestemming gevraagd worden voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

Verwerking van uw gegevens

 • Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de dossiervoering en administratie gericht op het coachingstraject;
 • Enkel de minimale gegevens worden verzameld en verwerkt die nodig zijn voor de doeleinden op het gebied van coaching;
 • U heeft het recht om inzage te hebben in uw persoonlijk dossier.

De grondslag voor het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens is het coachingstraject gericht op de hulpvraag.

Verstrekking aan derden

 • De door u verstrekte gegevens worden niet doorgespeeld aan derden tenzij er vanwege medische noodzaak de huisarts ingeschakeld moet worden. Dit zal altijd van te voren aan u gemeld worden;
 • Indien u wordt doorverwezen door uw huisarts, bedrijfsarts of een andere verwijzer, kunnen zij een verzoek indienen om een
  terugkoppeling te ontvangen in de vorm van een rapportage. Hiervoor zal eerst toestemming aan u worden gevraagd.

Benodigde persoonsgegevens

Om het coachingstraject inhoudelijk goed vorm te kunnen geven zullen we in ieder geval onderstaande informatie aan u vragen:

 • Naam en voornaam;
 • Aanspreeknaam;
 • Straat en huisnummer;
 • Postcode en woonplaats;
 • Geboorteland;
 • Nationaliteit;
 • Geboortedatum;
 • Man / Vrouw;
 • Telefoon;
 • Mobiel nummer;
 • E-mailadres;
 • Huisarts;
 • Overige behandelaars;
 • Wat is de reden van uw vraag om hulp;
 • Gegevens over uw gezondheid;
 • Beschrijvingen van situaties en coachvragen t.b.v. de hulpvraag

Bewaartermijn

We bewaren uw gegevens gedurende 7 jaar ten behoeve van eerder benoemde verwerkingen.

Beveiliging

 • We hanteren bij UniQ coach & care een geheimhoudingsplicht;
 • Uw gegevens zijn middels een wachtwoord en een unieke code beveiligd zodat uw privacy gewaarborgd blijft;
 • Wanneer er sprake is van een terugrapportage naar een arts, dan zullen deze niet digitaal, maar per post verstuurd worden.

Website

Gegevens verkregen via de website kunnen als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze website. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn niet meer herleidbaar tot een individueel persoon.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens heeft u het recht om uw gegevens op te vragen en aan u over te laten dragen.

U heeft ook altijd het recht om de eerder gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens weer in te trekken.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. We zullen altijd proberen om hier samen met u uit te komen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Wanneer u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

UniQ coach & care
Minervum 7158A
4817 ZN Breda
Email: Jacqueline@uniqcoachencare.nl
Tel. 06-83388077