Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN UNIQ COACH & CARE

1 Algemeen

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– opdrachtnemer: UniQ coach & care
– opdrachtgever: de wederpartij van UniQ coach & care.
– overeenkomst: de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht.
– cursus: alle soorten lessen, zoals workshop, groepsgesprek etc.
– cursist: deelnemer aan een workshop, groepsgesprek etc.
– cliënt: persoon die één op één consult afneemt.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten door UniQ coach & care, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2 Verantwoordelijkheid m.b.t het ontvangen van informatie

2.1 Onder alle omstandigheden bent u zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u met de ontvangen informatie omgaat. UniQ coach & care is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor effecten positief dan wel negatief voortvloeiend uit de keuzes en acties die gemaakt of gedaan worden door u als cliënt/cursist, noch voor acties voortvloeiend uit of gedaan naar aanleiding van een gegeven consult.

3 Geheimhouding

3.1. UniQ coach & care en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3.2 Alle schriftelijke en mondelinge gegeven informatie zijn bedoeld voor uw eigen privé gebruik en mogen niet in het openbaar worden gebruikt tenzij UniQ coach & care toestemming heeft gegeven.
3.3 Overige afspraken gericht op geheimhouding gelden zoals beschreven in de privacy policy van UniQ coach & care.

4 Annulering afspraken coachgesprekken

4.1 Indien een coachgesprek door omstandigheden niet door kan gaan, dient dit minimaal 24 uur van tevoren gemeld te worden aan UniQ coach & care. Wordt dit achterwege gelaten, dan worden de kosten voor een gesprek van de geplande tijdsduur in rekening gebracht.

5 Annulering overige activiteiten

5.1 Indien een workshop / groepsgesprek door omstandigheden niet door kan gaan hanteert UniQ coach & care de volgende regel:
-Tot 3 weken voor de afgesproken datum kan kosteloos worden geannuleerd.
-Vindt de annulering plaats in de periode van 2 weken voor de afgesproken datum dan is UniQ coach & care genoodzaakt 50% van het totaal geoffreerde bedrag in rekening te brengen.
-Annulering in de periode van 1 week voor de afgesproken datum wordt het volledig geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
5.2 Indien een workshop / groepsgesprek vanwege onvoorziene omstandigheden door UniQ coach & care niet door kan gaan, dan zal UniQ coach & care een nieuwe datum voor die dag van de training vaststellen.
5.3 Er geldt een minimum aantal inschrijvingen om een workshop/groepsgesprek door te laten gaan. Wanneer een workshop/groepsgesprek vanwege te geringe belangstelling op de aangekondigde datum niet doorgaat, krijgt cursist hiervan tijdig bericht. Zonder tegenbericht wordt de inschrijving automatisch door geboekt naar de eerstvolgende gelegenheid waarop de desbetreffende cursus van start gaat.

6 Ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst (alleen geldig voor bedrijven)

6.1. UniQ coach & care en opdrachtgever kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen beide partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.
6.2. UniQ coach & care is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
– de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
6.3. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, heeft UniQ coach & care het recht op vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6.4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van UniQ coach & care op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien UniQ coach & care de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
6.5. Indien UniQ coach & care op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of tot schadeloosstelling is verplicht.
6.6. UniQ coach & care heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien:
– opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard;
– surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen;
– of anderszins het vrije beheer over het vermogen heeft verloren.
Opdrachtgever heeft dan geen recht op enige schadevergoeding. De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn in deze gevallen onmiddellijk opeisbaar

7 Prijsopgaven en aanbiedingen

7.1. Alle prijsopgaven en aanbiedingen opgesteld door UniQ coach & care zijn vrijblijvend en zijn 14 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.
7.2. De prijzen die vermeld staan in prijsopgaven en aanbiedingen zijn inclusief BTW tenzij anders is aangegeven. Reiskosten gemaakt door UniQ coach & care worden apart in rekening gebracht.

8 Uitvoering van de overeenkomst

8.1. De overeenkomst tussen UniQ coach & care en opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
8.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft UniQ coach & care het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
8.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan UniQ coach & care aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan UniQ coach & care worden verstrekt.

9 Wijziging van de overeenkomst

9.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst overeenkomstig aanpassen.
9.2. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal UniQ coach & care daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
9.3. UniQ coach & care zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan UniQ coach & care kunnen worden toegerekend.

10 Betalingsvoorwaarden

10.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door UniQ coach & care aan te wijzen bank- of girorekening. UniQ coach & care is gerechtigd om periodiek te factureren.
10.2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is in dat geval een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
10.3. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

11 Intellectueel eigendom

11.1. Alle door UniQ coach & care verstrekte stukken zoals cursusmateriaal, opdrachten, oefeningen, rapportages etc. , zijn uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever zelf. Ze mogen niet zonder voorafgaande toestemming van UniQ coach & care worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
11.2. UniQ coach & care heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

12 Aansprakelijkheid

12.1. Indien UniQ coach & care aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
12.2. UniQ coach & care is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat UniQ coach & care is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
12.3. Indien UniQ coach & care aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van UniQ coach & care beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de opdracht een looptijd heeft van meer dan zes maanden, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
12.4. UniQ coach & care is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
12.5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van UniQ coach & care aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan UniQ coach & care toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
12.6. UniQ coach & care is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
12.7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van UniQ coach & care of door haar externe ingehuurde personen.

13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1. De rechter in de jurisdictie van UniQ coach & care is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft UniQ coach & care het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
13.2. Op elke overeenkomst tussen UniQ coach & care en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

14.Uitleg en vindplaats van de voorwaarden

14.1. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
14.2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.